Nieuws::

22 juni 2024 Fryslân Ferbynt: contactendag Frisia met presentatie kleindieren

Zaterdag 22 juni 2024 organiseren we een evenement in het kader van Fryslân Ferbynt. Van 13.30 – 17.00 houden we een uitgebreide presentatie van onze kleindierhobby. Onder genot van een hapje en drankje geven we een beeld van onze hobby. Iedereen is hier van harte welkom. Plaats van handeling: Bûtefjild 7, 9269 TV Feanwâlden; of te wel bij Suzanne. Vanaf 17.30 uur verzorgen we hier een barbecue voor leden en introducés. Opgave wordt gevraagd! Deelnemers bbq kunnen zich vanaf nu melden bij de secretaris van Frisia: secretaris@pkvfrisia.nl

Op 9 maart 2024 is de 2e "Sijtze Hansma Show"

Voorheen oganiseerde Sijtze Hansma elk voorjaar de rammenshow in Harkema. Deze gezellige rammenshow is, nadat Sijtze in 2022 is gestopt met de organisatie, voortgezet door PKV Frisia Dokkum e.o. Vorig jaar voor het eerst en nu op 9 maart de 2e editie van de Sijtze Hansma show. De rammenshow wordt op 9 maart 2024 gehouden in Damwoude op het bedrijf van ALH Genetics, Dammeloane 31, 9104 GS Damwâld. U kunt uw dieren inschrijven voor deze dag. De inschrijving sluit op 27 februari 2024. Van harte aanbevolen. Voor het vraagprogramma en inschrijf formulier klikt u op onderstande links:
Het belooft weer een mooie en ontspannende dag te worden met tussen de middag een stampotmaaltijd. Dus inschrijven en op naar Damwâld!
Vraagprogramma Sijtze Hansma Show 2024
Inschrijfformulier Sijtze Hansm Show pdf
Inschrijfformulier Sijtze Hansma Show word

22 maart 2024 Frisia Ledenvergadering

In ons clubblad Us Hobby 2024 nr.1 zijn de vergaderstukken opgenomen zoals agenda, notulen, jaarverslag enz. Op de agenda staat o.a. het voorstel de statuten van Frisia te veranderen. De concept statuten en toelichting hierop staan in Us Hobby.
Voor leden die de oude statuten er nog even bij willen nemen liggen deze ter inzage op de ledenvergadering. Ook kunt u de oude statuten hier downloaden: Statuten Frisia

61ste Frieslandshow

Vraagprogramma en inschrijfformulieren kunt u hier downloaden.

Frisia jongdierenkeuring

Ook dit jaar konden we weer terecht in de loods van P.G. Wolters fouragehandel & dierenwinkel in Broeksterwoude. Een prachtige locatie om onze jaarlijkse jongdierenkeuring te houden. Dank familie Wolters! Door de regels van vogelgriep dit jaar helaas nog geen hoenders. Wel een mooi aantal konijnen: 132 inschrijvingen. Van de sierduiven waren er slechts 7 dieren ingeschreven wat te weinig is om een keurmeester te laten komen. Evengoed was de loods met een kleine 140 dieren goed gevuld en moest er zelfs getopt worden. Aanvankelijk zouden de sierduiven en cavia’s op de vrijdagavond orden gekeurd maar door het teleurstellende aantal inschrijvingen is de duivenkeurmeester afgezegd en zijn de cavia’s ook op de zaterdag gekeurd. Jammer genoeg geen keuring van de hoenders vanwege het nog steeds heersende verzamelverbod.

Dieren in de klas

RTV NOF heeft aandacht besteed aan "Dieren in de Klas" Een activiteit van PKV Frisia i.s.m. met de Klyster. Onder de kop Beestenboel op de Koningin Juliana School Kollum
staat een mooi verhaal en mooie foto's. Dit willen wij u niet onthouden!
Klik op Beestenboel en geniet mee.

Rammen- en Berenshow Harkema

Beste Sportvrienden. Jarenlang is de Rammenshow in Harkema georganiseerd in Hotel de Klok. Drijvende kracht achter dit evenement was de heer Sijtze Hansma vanuit de K.V. Het Raskonijn Harkema. Sijtze Hansma is in 2022 teruggetreden als organisator van de showactiviteiten van KV Het Raskonijn Harkema e.o. Zijn opvolgers hebben te kennen gegeven dat zij geen show meer gaan organiseren vanuit het Raskonijn. De Klok was afgezegd. P.K.V. Frisia Dokkum e.o. heeft eerder aangegeven, dat zij de organisatie wel op zich wil nemen wanneer dit vanuit Harkema niet meer mogelijk zou zijn. Dit moment is nu aangebroken. Graag hadden we de traditie in de Klok voortgezet maar dit is op dit moment geen optie vanwege de korte voorbereidingstijd. Frisia heeft daarom gekozen de show voor mannelijke dieren dit jaar te organiseren op het bedrijf A.L.H. Genetics te Damwâld. De intentie is er om later ook mannelijke dieren van de diergroepen “veren” te vragen maar dit is nu nog niet mogelijk gegeven de huidige regelgeving. We gaan in principe dus voor ALLE mannelijke dieren dus zodra dit weer mogelijk is ook voor de hoenders, dwerghoenders, serama’s en watervogels.
We koppelen de naam van SIJTZE HANSMA aan deze show.
Sijtze Hansma heeft deze show gemaakt. We willen hem op deze wijze eren en dank zeggen voor zijn jarenlange inzet. De eerstvolgende Sijtze Hansma Show is op 11 maart 2023 op het bedrijf A.L.H. Genetics te Damwâld. Het vraagprogramma en inschrijfformulier staan voor u klaar. Wij zien u graag op 11 maart a.s.
Vraagprogramma De Sijtze Hansma Show 2023
Inschrijfformulier De Sijtze Hansma Show 2023

Mooie en sfeervolle 60ste Frieslandshow

Op de tentoonstellingslocatie waren er dit jaar geen hoenders en watervogels. Ook de sieduiven mochten niet komen. Dit alles in verband met de uitbraken van vogelgriep in NL en in het bijzonder bij ons in N.O.Friesland.
De 60ste Frieslandshow was een "stille" show.
Voor een kort verlag en een foto indruk van de 60ste Frieslandshow klik op
60ste Frieslandshow 2022

20 t/m 22 oktober: 60ste Frieslandshow in MFC De Ynset Holwerd

De 60ste Frieslandshow gaat door. Corona is gelukkig afgezwakt en daarmee ook de beperkingen. Wat wel speelt is de vogelgriep. Bijna dagelijks nieuwe uitbraken op bedrijven waardoor er vervoersverboden en 10 km zones waarin geen pluimvee en ook geen duiven mogen worden vervoerd. Na uitbraken o.a. in Blija ligt onze tentoonstellingslocatie binnen een 10 km zone. Begin oktober zal dit vervoersverbod zijn opgeheven tenzij er in de directe omgeving opnieuw een uitbraak van vogelgriep komt. Met de kennis van nu zal de 60ste Frieslandshow doorgaan jammer genoeg zonder watervogels en hoenders. Duiven kunnen worden geshowd mits geen nieuwe uitbraken in de 10 km zones.
Net als vorig jaar krijgt de Cavia keuring op zaterdag bijzondere aandacht. Bijzonder is ook de Eierenkeuring, ook op de zaterdag. De hoenders kunnen weliswaar niet worden gekeurd maar wél de eieren. Nieuw dus, een eieren keuring. Van harte aanbevolen! En de hoenderfokkers natuurlijk van harte welkom om dit te aanschouwen.Ook wordt dit jaar een fotowedstrijd georganiseerd. Geen hoenders in de hal maar wel een acitiviteit waarbij de mooiste hoenders op foto worden geselecteerd c.q. gekeurd door een erkende keurmeester. Meer info zoals het vraagprogramma, inschrijfformulieren etc. kijkt u HIER

Geslaagde 59ste Frieslandshow

Met in acht neming van de coronaregels kon de 59ste Frieslandshow gelukkig doorgang vinden. Een mooi evenement in de kleindierhouderij in Friesland. In de Multifunctionele Accomodatie in Holwerd werden met elkaar 626 stuks rasdieren bijeengebracht en gekeurd op raskenmerken en kwaliteit. Binnenkort een verslag van de 59ste Frieslandshow op deze site.

Frieslandshow oktober 2021

Zoals het er nu uit ziet zal de 59ste Frieslandshow doorgaan. Uiteraard onder voorbehoud want we zullen met elkaar de corona regels en richtlijnen moeten volgen. De 59ste Frieslandshow wordt gehouden in MFC De Ynset te Holwerd op 21, 22 en 23 oktober a.s. met een speciale caviakeuring op zaterdag 23 oktober.
Voor meer info kijk HIER

Ledenvergadering

Op 25 juni 2021 heeft onze ledenvergadering plaatsgevonden. Na 2 x uitstel vanwege de Coronaregels (maart en mei) kon het dan op 25 juni gelukkig doorgaan. We vergaderden voor het eerst in de IJsherberg in Dokkum. Voorzitter Albert van der Ploeg kon ruim 20 leden welkom heten. Op de agenda o.a. het jaarverslag, de financiele verslagen en bestuursverkiezing. De agenda werd vlot afgewerkt. Penningmeester Sikke Damstra had zijn zaken goed voor elkaar. Jaarrekening en begroting werden goedgekeurd. Het bestuur is weer op volle sterkte. Arie Hagedoorn was aftredend en herkiesbaar en werd bij acclamatie herbenoemd en Germ Durk de Vries is nieuw benoemd in de functie van secretaris. Na de pauze hield Pyt van de Polder, nazorger en beheersregiseur bij de Bond Friese Vogelwachten, een mooie inleiding met foto's over weidevogels, hun biotoop en ontwikkelingen, over predatoren op de grond en in de lucht en waar de BFVW mee bezig is. We kunnen terugzien op een zeer geslaagde avond!

Wijziging bestuurssamenstelling

Het bestuur van PKV Frisia is verheugd u te kunnen melden dat voor de vacature in het bestuur een kandidaat is gevonden. Germ Durk de Vries is bereid zitting in het bestuur te nemen. Hij gaat het secretariaat verzorgen. Sita Herder, onze secretaresse tot nu toe, heeft aangegeven dat zij om persoonlijke redenen deze functie graag wil overdragen. Sita blijft wel deel uitmaken van ons bestuur. Voor de nieuwe leden onder ons is het misschien een vraag: “Wie is Germ Durk de Vries?” Dat geldt zeker niet voor hen die al een tiental jaren lid zijn van Frisia. Germ Durk heeft jarenlang deel uit gemaakt van het bestuur als voorzitter. Hij kent de club op z’n duimpje, beschikt over een groot archief, heeft na zijn afscheid uit het bestuur altijd Us Hobby drukklaar gemaakt en is al jaren webmaster van onze webside www.pkvfrisia.nl Germ Durk neemt vanaf 1 december 2020 de taken van Sita al vast over. De formele benoeming legt het bestuur aan de ledenvergadering in maart 2021 ter goedkeuring voor. We gaan, hopen er van uit te (kunnen) gaan, dat we corona dan zo ver ingedamd hebben, dat we elkaar fysiek kunnen ontmoeten.

58e Frieslandshow gaat niet door!

Gegeven de actuele ontwikkelingen m.b.t. corona heeft Frisia moeten besluiten om, ondanks de goede voorbereiding, de 58e Frieslandshow te moeten afblazen. De tentoonstellingscommissie en betrokken leden van PKV Frisia Dokkum e.o. hebben op 6 oktober in vergadering bijeen dit besluit genomen. Het is spijtig maar gezien de ontwikkelingen is het niet verantwoord.
De geplande 58e Frieslandshow gaat dus dit jaar niet door. Met elkaar hopen we dat het corona virus zo vlug mogelijke bedwongen gaat worden waarna wij als hobbyfokkers weer onze shows kunnen organiseren. Voor het moment is het zoals het is.

58e Frieslandshow coronaproof; u kunt inschrijven"

In week 43 (ná de herfstvakantie) van 22 t/m 24 oktober 2020 zal de 58ste Frieslandshow worden gehouden. We verwachten weer een rijke verscheidenheid aan kleinvee te showen in Holwerd. Bij de voorbereiding van de 58e Frieslandshow was het de vraag hoe het komt vanwege de omstandigheden met het Corona virus. Hier is goed over nagedacht en en plan gemaakt dat voldoet aan de Corona eisen en richtlijnen. Wij maken deze keer een hele ruime opzet die Corona proof is en dat kan gelukking in de ruime accommodatie van MFA de Ynset in Holwerd.
Het vraagprogramma kunt u Hier downloanden.

Frisia organiseert "Digitaal hokbezoek"

Met een stralend voorjaarsweer en de zomer in aantocht is het mooi om met collega hobbyfokkers op hokbezoek te gaan naar collega hobbyfokkers in eigen - of zuster vereniging. Maar ja, door de corona problematiek kan dit niet. Om toch een blik te werpen in andermans hokken heeft Frisia het "digitaal hokbezoek" bedacht. Het leek ons wel aardig nu wel niet bij elkaar over de vloer kunnen om wat fotos van de hokken en dieren in de format van de nieuwsbrief rond te sturen, onder het motto van digitaal hokbezoek.
Klik hier om een kijkje te nemen. Als je mee wilt doen en je hebt een paar fotos dan graag mailen. Het liefst met een kort (nieuws)verhaaltje er bij. Wellicht komt dit dan in het volgende digitaal hokbezoek. U kunt mailen naar Digitaal Hokbezoek

Zomershow Noordoost Friesland gaat niet door

De Zomershow Noordoost Friesland op de laatste zaterdag in juli…… Om zo’n show te realiseren moeten voorbereidingen gedaan worden. Voor ons zijn dat de entingen. Gezien de maatregelen van de overheid ivm Corona zullen de eventuele entingen van de konijnen verschoven moeten worden. Echter als de termijn van 1 juni nogmaals opgerekt wordt, en wie zegt dat dat niet zal gebeuren, dan moet je er van uitgaan dat het niets wordt in 2020. Die onzekerheid of het wel of niet wat gaat worden, betekent dat we gewoon nu al zeggen, dat er GEEN ZOMERSHOW NOORDOOST FRIESLAND komt in 2020.

Sikke Damstra vanaf maart 2020 lid van het bestuur

Vanwege het niet doorgaan van de ledenvergadering i.v.m. Corona heeft Sikke inmiddels zitting genomen in het bestuur van PKV Frisia. We zijn erg blij met de versterking van Sikke. Zijn kennis en kunde, versterkt met dosis positieve inzet zijn erg waardevol voor ons als bestuur en club! Sikke zal de functie van penningmeester van Jan Rietberg overnemen. Jan Rietberg neemt afscheid van het bestuur. Op de volgende ledenvergadering in september zal aandacht aan Jan's vertrek als bestuurslid worden geschonken maar we willen Jan nu al vast heel erg bedanken voor zijn jarenlange inzet voor Frisia!

57e Frieslandshow in prachtig ingerichte tentoonstellingsruimte MFA De Ynset

Binnenkort een verslag in woord en foto's op deze site. Nu al vast de uitslagen van de keuring vastgelegd in de Catalogus 57e Frieslandshow

Jongdierenkeuring bij Wolters Broeksterwoude

We hebben op 7 sept. 2019 een prachtige JONGDIERENDAG beleefd met vele bezoekers, die naast de dieren de verschillende kramen, stands bekeken en gebruik maakten van de te koop aangeboden producten. Voor de kinderen was er een springkussen, altijd een voltreffer! Een fijne dag voor fokkers en bezoekers.
De uitslagen van de keuring zijn vastgelegd in de Catalogus Jongdierendag 2019
Een kort verslagje en wat foto's ziet u hier

Introductie digitale nieuwsbrief PKV Frisia Dokkum e.o.

Voor onze leden, maar ook voor alle kleindierliefhebbers en adverteerders/sponsoren gaat PKV Frisia Dokkum e.o. een digitale nieuwsbrief uitgeven. Dit voor het informeren, enthousiasmeren en amuseren van iedereen die betrokken is bij de kleindierhouderij. De digitale nieuwsbrief met als titel "Tusken De Hobby" verschijnt ook letterlijk tussen ons clubblad Us Hobby door. Er zal zo nu en dan ongetwijfeld hetzelfde (in)staan maar de nieuwsbrief zal geenszins concurrerend zijn met ons zeer gewaardeerd clubblad Us Hobby. We zijn nog aan het bekijken of de nieuwsbrief moet worden voorzien van vaste items of dat het juist leuk is om dit geheel open te laten. Ook de frequentie van publiceren van de nieuwsbrief is niet vastomlijnd. Het is zo gezegd; een product in ontwikkeling. De nieuwsbrief wordt verspreid onder leden en andere betrokkenen en belangstellenden en hieraan zijn geen kosten verbonden. Opzegging kan op elk moment met één muisklik worden geregeld. Belangstellende die de brief nog niet ontvangen maar deze wel willen ontvangen kunnen zich opgeven bij ons bestuurslid Hugo Bruinsma
De allereerste Frisia Nieuwsbrief kunt u lezen door op de volgende link te klikken:
Nieuwsbrief 2019 nr.1

Project “Hooiberg” bij de Welkoop in Dokkum

Momenteel loopt er een project bij de Welkoop in Dokkum, waarbij Frisia een rol heeft toebedeeld gekregen, waar zowel de Welkoop als Frisia belang bij hebben. Het werkt als volgt: De Welkoop heeft een vrij groot hok in de vorm van een hooiberg in de winkel in Dokkum geplaatst. Ze hebben PKV Frisia gevraagd dit hok te bevolken met dieren van leden van PKV Frisia. Daarbij kunnen wij info over onze vereniging en de betreffende dieren neerleggen, zodat mensen die belangstelling hebben in het houden van dieren deze info mee kunnen nemen en contact kunnen opnemen met Frisia of met de betreffende fokkers. Voor de Welkoop een publiekstrekker, voor Frisia een mooie PR campagne. Een toepasselijk spreekwoord hier is: als de ene hand de andere wast, worden ze beide schoon. De Welkoop is wel aan een paar regels gebonden, er mogen bijvoorbeeld geen kuikentjes in het hok geplaatst worden. De eerste rondes zijn volgens de Welkoop een groot succes, veel bekijks en ook veel mensen die informatie formulieren en telefoonnummers mee naar huis nemen. Wat dat verder oplevert is nog niet bekend, dat duurt meestal even. Maar is het goede reclame voor PKV Frisia en de kleindiersport als we op deze manier aan de weg kunnen timmeren. Dus: als iemand van jullie dieren heeft die wel een poosje “uit van huis “mogen bij de Welkoop, meld je dan bij voorkeur bij Arie Hagedoorn, maar dat mag ook bij een van de andere bestuursleden.

Waardevol Leven; cultureel levend erfgoed van Nederlandse origine

De Frieslandshow wordt in 2018 voor de 56e keer georganiseerd. De show wordt gehouden in de Multifunctionele Accommodatie “De Ynset” in Holwerd, De Morgenzon 7. Dit jaar wordt het een bijzondere Frieslandshow. In het kader van Culturele Hoofdstad 2018 Leeuwarden / Friesland heeft PKV Frisia het project Levend cultureel erfgoed van Nederlandse Origine bedacht. In dit project proberen we al die rassen, die vallen onder het begrip van Nederlandse Origine, samen te brengen op onze 56e Frieslandshow. In de herfstvakantie (van 25 t/m 27 oktober 2018 )zal hier een rijke verscheidenheid aan kleinvee worden gekeurd en geshowd met daarnaast zo veel mogelijk kleinvee van Nederlandse origine. Met elkaar zullen meer dan 800 kleindieren de kooien bevolken in de MFA De Ynset in Holwerd. Hoenders, dwerghoenders, konijnen in vele rassen en kleuren, cavia's, watervogels en siervogels, serama’s enz. Veel rassen zijn er al heel lang, vele al meer dan 100 jaar. Aan de hobbyfokkers de kunst om dit "levend cultureel erfgoed" in stand te houden en te verbeteren. Wij doen dit met genoegen. Een prachtige hobby!.

Workshop konijnenhouden

Op zaterdag 14 april 2018 verzorgt pkv Frisia Dokkum e.o. in de WELKOOP in Kollum een workshop. Thema van deze workshop is het houden van konijnen. Aan de orde komen: Huisvesting, verzorging, voeding. Ook zal er aandacht geschonken worden aan een aantal rassen. Het aanmelden voor deze workshop kan via de Welkoop in Kollum of via email: tentoonstelling@pkvfrisia.nl dan wel telefonisch: 0511-421961 of 06-23539953

Jubilarissen 25 en 40 jaar lid KLN en nieuw bestuurslid Frisia

Op de Jaar-vergadering van Frisia op 23 maart 2018 is stilgestaan bij het 25 jarig en 40 jarig lidmaatschap van onze leden Romke Aartsma (25 jr lid),Fré Zuidema (25 jr lid), Alie Veenstra-Banga (40 jr lid), Alie van der Zee-van der Zwaag (40 jr lid) en Piet Hoekstra (40 jr lid). Fré Zuidema en Alie van der Zee waren verhinderd. Romke, Alie Veenstra en Piet werden vereerd met de KLN speld en een oorkonde. Gefeliciteerd met deze mijlpaal! Halbe Sijtsma werd benoemd als nieuw bestuurslid van Frisia. Halbe neemt de plaats in van Simnke Zijlstra die zich afgelopen jaren verdienstelijk heeft ingezet voor Frisia en zich niet voor een volgende termijn beschikbaar had gesteld.

Sikke Damstra erelid van PKV Frisia

Tijdens de ledenvergadering van Fisia op 29 septemer 2017 is oud Frisia Secretaris Sikke Damstra benoemd als erelid van PKV Frisia. Sikke is jarenlang actief geweest in de kleindierensport. Vanaf het begin lid van Frisia. Na opheffing van de kleindierenvereniging Rinsumageest, waar Sikke ook in het bestuur actief was, is Sikke secretaris/penningmeester van Frisia geworden. En dit jarenlang gebleven. Een zeer respectabele staat van dienst! Sikke werd gehuldigd en ontving uit handen van voorzitter Jan Rietberg een oorkonde en bloemen. In zijn dankwoord zei Sikke dat hij vereerd is met de benoeming. Frisia voelt als famile verwoorde Sikke tijdens de vergadering.
Het erelidmaatschap is Sikke gegund!

54e Frieslandshow geslaagd

Een goed geslaagde show met ruim 650 dieren. Voor verslag en foto's klik hier

400 konijnen geënt tegen RHD2

Ook pkv Frisia is in actie gekomen, nadat het KLN-bestuur het besluit genomen heeft, dat de konijnen geënt moeten worden willen ze voor een show ingeschreven kunnen worden. Enkele leden hadden hun dieren al laten enten, maar het merendeel van de konijnenhouders hadden dit nog niet gedaan. Rond dierenarts Marten de Vries werd een entteam gevormd, dat uiteindelijk in 3 dagdelen bijna 400 konijnen heeft geënt. Belangrijk in dit proces was de hygiëne. Beschermende kleding, ontsmettingsmiddelen waren wapens, die in de strijd geworpen werden. Voor elke prik een schone naald! Er werden 2 verschillende entingen aangeboden. De eigenaar konden kiezen voor een enting tegen RHD-2 (vereist om te kunnen showen) of RHD1+2, een door het KLN-bestuur geadviseerde enting. Wel enig prijsverschil. Voeg daarbij een verschil in houdbaarheid. Strakke schema’s waren gevraagd. Die kwamen er. De mannen van het team, Marten de Vries, Henk Canrinus, Jan Castelein en Arie Hagedoorn hebben konijnen in alle grootten en maten de revue zien passeren.

Frisia op Paardendagen Wâlterswâld


Voor het volledige programma klik hier

Frisia op de Sukerei

Op 14 mei 2016 was Frisia met een stand ofwel minishow aanwezig op openluchtmuseum de Sukerei in Damwâld. Alde Maaie was hier het thema. Frisia presenteerde zich in een geheel nieuwe outfit: een nieuwe kar, kooien, beachflags, banners en een nieuwe ruime tent waarin dieren werden geshowd. Een gezellige dag met veel aanloop.
Klik hier voor het bekijken van foto's en een kort verslag.

Prachtig ingerichte hal 53e Frieslandshow

De 53e editie van onze Frieslandshow was geslaagd. Een prachtig aangeklede hal met meer dan 80 verschillende rassen kleindieren waren de ingrediënten voor het succes. Met elkaar 708 inschrijvingen, bijna 150 méér dan vorig jaar. Dik tevreden dus. Voor de inrichting van de hal waren Siep Leegstra en Hugo Bruinsma verantwoordelijk. Het moet gezegd worden: zij zijn hier meesterlijk in geslaagd. Een verslag en foto's van de show kunt u hier zien.

Fors méér dieren ingeschreven voor Frieslandshow

Met 708 inschrijvingen voor de komende Frieslandshow is Frisia zeer tevreden. Bijna 150 méér dan vorig jaar. Moesten we vorig jaar keurmeesters afzeggen, nu is het tegenovergestelde noodzakelijk. Fokkers / inzenders allen dank. We hopen met elkaar een mooie show te beleven. De show is open vanaf donderdag 22 oktober om 13.30 uur tot 22.00 uur, Vrijdag vanaf 10.00 uur tot 22.00 uur met op de vrijdagavond het FOKKERSTREFFEN met prijsuitreiding / opening om 20.30 uur. Zaterdag open van 10.00 uur tot 15.30 uur. Graag tot ziens op de 53e Frieslandshow.

Record aantal dieren op Frisia's jongdierendag

Maar liefst 285 dieren voor de keuring op 5 september. Het was gezellig druk in de loods van P.G.Wolters. Veel fokkers en ook veel belangstellende kwamen langs. Een geslaagde dag!. Voor verslag, uitslagen keuring, catalogus en foto's zie bij activiteiten of klik hier

Vraagprogramma 53e Frieslandshow kunt u downloaden

De vraagprogramma's voor de 53e Frieslandshow zijn klaar. Wij hopen dat vele fokkers weer gaan inzenden op onze mooie show. Voor infornmatie en inschrijfformulieren e.d. klik op Frieslandshow 2015

Frisia verzorgt gastlessen in het basisonderwijs; een project met "De Klyster"

De Klyster is een centrum voor natuur- en milieueducatie (NME) dat vindt dat ieder kind een band op moet kunnen bouwen met de natuur. Kinderen die nu slootjespringen, hutten bouwen, het landschap verkennen of weidevogels bekijken, zijn de duurzame burgers van de toekomst. NME-Centrum De Klyster verzorgt arrangementen en lesmateriaal voor het onderwijs in Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel, op het gebied van Natuur en Duurzaamheid. De Klyster werkt nauw samen met NME-Achtkarspelen, NME-Tytsjerksteradiel en andere groene organisaties zoals Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland. Onze missie? Kinderen regelmatig naar Buiten! Onze droom? Ieder kind elk schooljaar minstens 1x op excursie in Noordoost Friesland! Doel? Ontdekken, verkennen en ervaren van je natuurlijke leefomgeving! Met PKV Frisia werkt De Klyster samen in het project "Kuikentjes in de Klas", waarbij Frisia gastlessen verzorgt op het basisonderwijs.

Enten tegen pokken

We gaan dit jaar ook weer enten tegen pokken, dit doen we eind juli of begin augustus.
U kunt zich opgeven bij Sita Herder of Evert Ringia.
Mail of bel naar:
Evert Ringia tel. 058-2532103
Sita Herder tel. 06-15143016

Smaakvol ingerichte tentoonstellingshal 52e Frieslandshow

Mooi ingericht, meer bezoekers en wat minder dieren. Dit is in één zin de 52e Frieslandshow. Met een mooie indeling van onze tt secretaris en groenvoorziening van tuininrichter Anton Meekma was het niet te zien dat er wat minder dieren waren op de 52e Frieslandshow. Allen die hebben ingestuurd en meegewerkt aan onze Frieslandshow hartelijk dank! Voor foto's en een korte verslag kijk op 52e Frieslandshow

Jondierendag bij Wolters

Met 225 ingeschreven dieren was het een mooie jongdierendag! Het weer werkte mee. In Wolter’s loods zaten onze dieren prima en voor de eigenaren was het buiten goed toeven. De hoenders en dwerghoenders werden gekeurd door Herke Brinkman en Klaas Molemaker, de duiven door Klaas Nicolai en de konijnen door Geert Meijer en Jan van Lune. Na een woord van welkom door de voorzitter ging de keuring om 9 uur van start. Op een groot bord kon ieder de uitslagen van de keuring volgen. Jongdierendag vervult een functie die je bij grote shows niet hebt: Het rechtstreekse contact van fokker met de keurmeester. Het bespreken van de eigen dieren met de keurmeester is waardevol zo’n dag. Na de keuring werden winnaars van de diergroepen bekend gemaakt. De prijsuitreiking heeft op de ledenvergadering van 26 sept. plaats gevonden. Om ongeveer half vier was alles klaar en kon er worden uitgekooid. Met dank aan Wolters voor de gastvrijheid! Voor meer info en foto's klik op Jongdierendag 2014

Geslaagde 51e Frieslandshow

Met 711 inschrijvingen in vele rassen en kleuren, een goede publieke belangstelling en een gezellig fokkerstreffen op de vrijdagavond is de 51e Frieslandshow geslaagd te noemen. Verslag en foto's vindt u hier

Inschrijving Frieslandshow gesloten

De inschrijving voor de 51e Frieslandshow is gesloten. Er zijn 705 dieren ingeschreven. De tentoonstellingscommissie is zeer ingenomen met het mooie aantal inschrijvingen. Van 24 t/m 26 oktober belooft het weer een mooie tentoonstelling te worden. Van harte uitgenodigd!

Nieuwe bestuursleden benoemd

Tijdens de ledenvergadering van 27 sept. zijn Halbe Sijtsma en Ype Stielstra benoemd als nieuwe bestuursleden. Het bestuur is nu weer compleet en bestaat uit:
Germ Durk de Vries, voorzitter
Sikke Damstra, secretaris&penningmeester
Arie Hagedoorn, tentoonsstellingssecretaris
Jilles Leijstra, algemeen bestuurslid
Sita Herder, algemeen bestuurslid
Halbe Sijtsma, materiaalbeheer
Ype Stielstra, ringencommissaris

Tombola

Al vele jaren organiseren Gerrit en Antje Walsma de zo succesvolle Tombola tijdens de Frieslandshow. Een rijk gevulde tafel met spullen voor de verloting met veel bezoekers, gezelligheid en natuurlijk een stevige opbrengst ten goede van onze Frieslandshow. Ook op onze 51ste Frieslandshow is de enveloppenverloting van Gerrit en Antje weer present. De Walsma’s hopen weer over veel spul te kunnen beschikken. Door meerdere leden zijn al spullen gebracht maar er kan nog wel wat bij. Om over voldoende prijzen te beschikken zou het mooi zijn dat u, net als vorig jaar, weer iets beschikbaar stelt voor deze altijd succesvolle en sfeervolle verloting. Breng iets mee naar de ledenvergadering op 27 september a.s. of bezorg het bij de familie Walsma thuis.(telefoon 0519-321733) Dit kan van alles zijn van huishoudelijke gebruiksdingen, een flesje wijn, een schilderij of bedenk maar iets wat leuk is om als prijswinnaar te ontvangen. Het is goed voor de financiën van de Frieslandshow (kunnen we zéker gebruiken gezien de steeds maar stijgende kosten!) maar ook gewoon een levendige en leuke activiteit tijdens de Friesland show. Al vast hartelijk dank!

Succesvolle jongdierendag

Zaterdag 7 september 2013 was het een drukte van belang bij Wolters in Broeksterwoude. Onze club hield er haar jaarlijkse keuring van in 2013 geboren jonge dieren. Met 241 inschrijvingen een prima opkomst. Ook was er veel publieke belangstelling. Al met al een leerzame en gezellige dag!
Verslag en foto's
Catalogus Jongdierendag 2013

7 september 2013: Jngdierendag bij Wolters Broeksterwâld

Op zaterdag 7 september 2013 organiseert PKV Frisia haar jaarlijkse jongdierenkeuring. Deze wordt gehouden in de loodsen van fouragehandel en dierbenodigdheden P.G. Wolters in Broeksterwâld. Vrije toegang. Inkooien tussen 8.15 uur en 8.45 uur. Keuring start om 9.00 uur. Er zijn tot nu toe 227 dieren ingeschreven. Inschrijving tot 1 september mogelijk bij arie.hagedorn@planet.nl

Nieuw adres voor bestellen ringen

In verband met de verhuizing van ons bestuurslid Harm Klok naar Overijssel (Oldenmarkt) heeft ons kandidaat-bestuurslid Ype Stielstra de taak van Harm als ringencommissaris overgenomen. Deze wijziging is per direct ingegaan. Heeft u nog ringen nodig dan vragen wij u deze te gestellen bij Ype Stielstra. Ype is zowel telefonisch als per email bereikbaar: Tel. 06-12201932 email: ypestielstra@hotmail.com

POKKEN….. enten!

Het is er weer! Pokken bij de hoenders. Vorig jaar hebben een aantal hoenderhouders uit onze regio kennis gemaakt met deze aandoening. Ook nu zijn er al gevallen van pokken bekend in onze omgeving. Voor fokkers die vorig seizoen met deze gruwel, je hele tentoonstellingsseizoen komt op de tocht te staan! werden geconfronteerd een reden om preventief te enten. De eerste ronde hebben ze op donderdag 16 mei gedaan. In week 30 (22 t/m 28 juli) volgt een volgende entingsronde. Gelet op de kosten € 8,00 (ongeacht het aantal) hoef je het niet te laten. Voor belangstellenden dan wel belanghebbenden geldt SITA HERDER als contactpersoon. Daar kun je je aanmelden. Evert Ringia zorgt voor de entstof en onder zijn supervisie vindt de enting plaats. Misschien is de slogan VOORKOMEN IS (VEEL!!) BETER DAN GENEZEN hier wel op z’n plaats. Uitgebreide informatie over deze ziekte vindt u op de website van Aviculture Europe Voor enten bel of mail met Sita Herder; tel.0519-571326 email j.herder@home.nl

Website speciaal voor Frieslandshow in de lucht

Vanaf voorjaar 2013 heeft onze club voor de Frieslandshow een afzonderlijke website "in de lucht". Op deze 2e site van Frisia www.frieslandshow.nl vindt u alle informatie over de Frieslandshow. Het vraagprogramma en het inschrijfformulier kunt u hier downloaden. Naast de zaken over de Frieslandshow is er veel informatie te vinden die gerelateerd is aan de fokkerij zoals rasinformatie compleet met links naar de Frisia leden die het betreffende ras fokken. Deze 2e site wordt beheerd door Arie Hagedoorn. De vertrouwde website www.pkvfrisia.nl blijft in beheer bij Germ Durk de Vries. Inhoudelijk verandert hier niets ofwel hier zult u ook in de toekomst veel informatie over onze vereniging en haar activiteiten kunnen vinden met zoals u gewend bent veel foto's

Bestuurswisseling op jaarvergadering Frisia

Op vrijdagavond 15 maart'13 was de bovenzaal van Hotel van der Meer goed gevuld tijdens de jaarvergadering van PKV Frisia. Op de agenda stond naast het jaarverslag, de financiele zaken en diverse andere punten ook een bestuurswisseling. Rein Halbersma en Siebe de Graaf hebben zich 6 jaar ingezet voor Frisia en waren niet herkiesbaar. Een woord van de voorzitter, bloemen en een cadeaubon was hun deel waarna beiden met applaus werden uitgezwaaid. Harm Klok uit Wierum was wel herkiesbaar en werd door de vergadering voor 3 jaar herbenoemd. Sita Herder uit Ternaard is nieuwkomer in het bestuur. Het bestuur is nu weer voltallig en bestaat uit Germ Durk de Vries (voorz.) Sikke Damstra (secr./penn.) Harm Klok (ringencomm.) Arie Hagedoorn (tent.stell.secr.) Jilles Leystra, Evert Meinema en Sita Herder. Na het officiële gedeelte werd een fotopresentatie verzorgd van het uitstapje van Frisia naar Oldenburg op 2 februari j.l. en toonde Arie Hagedoorn zijn website w.i. heel veel informatie is te vinden m.b.t. show's, rassen enz. Het verslag en foto's van Oldenburg is elders op deze site te zien (activiteiten) evenals de link naar Arie's site. (links)
Op de foto's: Rein Halbertsma en Siebe de Graaf.

Geslaagde excursie naar Bundes-Rammlerschau Oldenburg

Met een busje vol van Dokkum naar Oldenburg. Op 2 februari op naar de Bundes-Rammlerschau. Heel wat anders dan bij ons in Dokkum. Alle kooien getopt. Bijna 9000 dieren w.o. veel rassen die we hier niet kennen. Een mooie excursie waar veel te zien was. Het toppen van de kooien was minder geslaagd. Je ziet eigenlijk maar 50 % van de dieren ofwel alleen die dieren die in de bovenste kooien zitten. Bijgevoegd een foto van een Meckelenburger Schecken. Ze zijn er in diverse kleuren. Oorspronkelijk gefokt uit een combinatie van Blauwe weners, Alaska en bonte Duitse hangoor. Zoals de naam zegt gefokt in Meckelenburg en sinds 1990 erkend in de Duitse standaard. Meer foto's en een verslag van deze excursie vindt u op Bundes Rammlerschau Oldenburg

Bezoek Bundes-Rammlerschau Oldenburg 2 februari 2013


Op deze wijze maken wij melding van het voornemen om gezamelijk als leden van PKV Frisia Dokkum e.o. een bezoek te brengen aan de Bundes Rammlerschau in Oldenburg (Duitsland). Deze rammenshow staat in het teken van het 100 jarig bestaan van het "Landesverband" van raskonijnenfokkers van het district Weser-Ems. De Bundes Rammlerschau wordt gehouden op zaterdag 2 en zondag 3 februari 2013 in de Weser Ems Hallen in Oldenburg. (ongeveer 195 km van Dokkum). Voor meer info: Bundes Rammlerschau

Geslaagde jubileumshow!

De 50ste Frieslandshow is weer voorbij. Een succes. Op ons fokkerstreffen op de vrijdagavond was het gezellig en heel druk. Veearts Dijkstra werd benoemd tot lid van verdienste en 5 leden, Jelle Terpstra, Douwe Jongsma, Gerrit Walsma, Anne Dijkstra en Ate Hoekstra werden gehuldigd door afgevaardigde van KLN afd. Friesland de heer Sikke Piet Oostenbrug voor hun 50 jarig lidmaatschap. Gefeliciteerd. Het eerste jubileumboekje "50 jaar Frieslandshow" werd door de allereerste voorzitter van de allereerste Frieslandshow, de heer Johannes Lolkama, uitgereikt aan wethouder Albert van der Ploeg van Dongeradeel. Van der Ploeg reikte de prijzen uit aan de winnende fokkers. Al met al een geslaagde avond en evenzeer een geslaagde 50ste Frieslandshow. Ieder die hier in welke vorm ook aan heeft meegewerkt hartelijk dank!
Veel meer info kunt u vinden op 50e Frieslandshow

Ruim boven de 800 inschrijvingen

Ruim boven de 800 inschrijvingen voor de 50ste Frieslandshow. Alle inzenders bedankt! We gaan er met elkaar een mooie kleindiershow van maken!

Zoals in het vraagprogramma voor de 50ste Frieslandshow is vermeld
zijn er jubileumprijzen te winnen w.o. de "Attractieprijs 10x5 = 50"
Inhoud prijs: reductie op het voor u geldende inschrijfgeld ter waarde van 5 dieren.

De laatste trekking van woensdag 10-10-2012 heeft de 10e en laatste prijswinnaar opgeleverd:
De heer R. Larooi

Alle prijswinnaar gefeliciteerd.

Derde trekking 7 oktober 2012, 3 prijzen gewonnen door:
R. Halbersma
P.G. Hoekstra
E. Ringnia
De trekking werd verzorgd door Milan Dol.
De tweede trekking 30 september: 3 prijzen.
Prijswinnaars:
H. Canrinus
A. Hagedoorn
G. Meijer
Trekking verricht door M.F.H.K. Eerstvolgende trekking: 6 oktober 2012

De eerste trekking d.d. 23 september: 3 prijzen.
Prijswinnaars:
F. Damstra
S. Herder
D. Schreiber
De trekking werd verzorgd door Zwaan van der Bij.

Geslaagde jongdierendag met record aantal dieren

Jongdierendag 2012 bij P.G. Wolters was een succes!
Voor een verslag en foto's klik op Jongdierendag 2012

Jongdierendag bij P.G. Wolters

Voor haar jaarlijkse keuring van jonge dieren heeft Frisia onderdak gevonden bij dierenspeciaalzeek P.G. Wolters te Broeksterwoude. Wolters' onderneming in diervoeders en benodigdheden sponsort onze jaarlijkse Frieslandshow en sluit daarom goed aan bij de activiteiten van onze club. Op zaterdag 1 september zullen hier de jonge dieren van 2012 worden gekeurd. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd vanaf 9.00 uur tot circa 15.00 uur. Leden / fokkers van Frisia hebben uitnodiging en inschrijfformulier in Us Hobby toegestuurd gekregen. Inkooien tussen 8.15 en 8.45 uur in de loods van Wolters aan de Pieter Duyrksstrjitte 1 te Broeksterwoude.

Kraaiende hanen gezocht

Frisia organiseert dit jaar een Hanekraai-wedstrijd, dit gaat om het Open Kampioenschap van Dantumadeel. Is uw haan ook een driftig kraaier dan kunt u zich aanmelden via de website van Frisia, www.pkvfrisia.nl of bellen/mailen met de marktmeester van de Boerendag, Jan Dantuma 06-23532447 / boerendag@paardendagen.nl Meer informatie op www.paardendagen.nl

Frisia maakt zich op voor de 50 ste Frieslandshow

De Frieslandshow is in 1962 voor het eerst georganiseerd, het eerste jaar in Dokkum , van 1963 t/m 1978 in de gebouwen van Delta Bouw te Holwerd en vanaf 1979 weer in Dokkum in sporthal de Trimmer waar we ook in 2012 weer gaan showen. Van aanvankelijk een kleine tentoonstelling groeide de Frieslandshow uit tot een grote show met in de topjaren (eind jaren 80) bijna 1400 dieren. Topjaren kunnen we hier letterlijk nemen. Er moest worden getopt om de dieren in de Trimmer kwijt te kunnen! Deze hoogtijdagen qua aantal dieren zijn voorbij. Het aantal inzendingen op de Frieslandshow zit al een tijd tussen 600 en 800 dieren. Het mindere aantal dieren betekent niet dat de kwaliteit van de show er onder te lijden heeft gehad. In tegendeel. De Frieslandshow is veelzijdig met veel verschillende rassen en soorten. Hoenders, dwerghoenders, konijnen, cavia's, sierduiven, oorspronkelijke duiven, watervogels, alles is er in een rijke schakering van kleurslagen. Het tentoonstellingsbestuur hoopt op de jubileumshow het aantal dieren van weleer te benaderen. Hiervoor hebben wij uw medewerking nodig.
Voor onze 50ste jubileumshow nodigen wij u daarom van harte uit met uw dieren te komen! De 50ste Frieslandshow wordt gehouden van 24 t/m 27 oktober 2012. Op deze site komt t.z.t. meer informatie en ook kunt u hier straks het vraagprogramma downloaden.

U voor Pooltje van Lieuwe Hoogsteen op 49e Frieslandshow

Het rood oog Pooltje man oud van Lieuwe Hoogsteen van Beetgumermolen werd algemeen kampioen van de 49e Frieslandshow. Tijdens de eindkeuring werd het dier met een U bekroond. De overige uitslagen van alle diergroepen (Algemeen kampioen én Frisia kampioen): Grote hoenders: Ulbe Braaksma, Lioessens met Fries Hoen geel witpel jonge hen. Dwerghoenders: Jan Rietberg, Sijbrandahuis met een New Hampshire Kriel jonge haan. Sierduiven: Piet Hoekstra, Damwoude met een Oostduitse Meeuw wit oude doffer. Watervogels: Adolf Langhout, Damwoude met een Kaneeltaling wildkleur oude woerd. Konijnen: Frisia kampioen (mooiste van vereniging PKV Frisia) Sikke Damstra met een ijzergrauwe Franse Hangoor. Cavia's: Pieter Meindert Landheer, Buitenpost met een chocolade oud zeugje. Een verslag van de 49e Frieslandshow in woord en beeld vindt u op: Frieslandshow 2011

650 inschrijvingen voor 49e Frieslandshow

De inschrijving voor de 49e Frieslandshow is gesloten. Er zijn precies 650 dieren ingeschreven in 70 rassen. De keuring vindt op woensdag 19 oktober plaats en is open voor het publiek. Op donderdag is de show compleet. 's Middags is de catalogus beschikbaar. Op Vrijdagmiddag demonstreert de Seramavereniging Nederland een keuring van de Serama's, het kleinste kipje ter wereld. Vrijdagavond is de prijsuitreiking van de kampioenen. Wethouder Albert van der Ploeg van de gemeente Dongeradeel zal dit verzorgen. Zaterdag om 15.30 uur sluit de tentoonstelling en gaan we op naar de 50e Frieslandshow in 2012. De Frieslandshow is voor het publiek geopend van woensdag t/m vrijdag 10.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 15.30 uur. U bent van harte welkom. Zeker de moeite waard!

Vraagprogramma's verzonden

De vraagprogramma's voor de 49e Frieslandshow zijn verzonden. Gevraagd worden konijnen, hoenders, dwerghoenders siergevogelte, watervogels, sierduiven en oorspronkelijke duiven. Fokkers die de afgelopen 3 jaar op onze show hebben ingezonden, krijgen automatisch een exemplaar toegestuurd. Heeft u nog geen programma ontvangen? Klik op Frieslandshow en u heeft alle informatie over de Frieslandshow op een rij. Tot ziens op onze 49e Frieslandshow!

Record aantal inschrijvingen voor Frisia's jongdierendag

Met 203 inschrijvingen voor jongdierendag werd een record gebroken. Nog niet eerder werden er zoveel dieren voor de jongdierenkeuring ingeschreven. Bij Tuincentrum Mollema heeft zaterdag 3 september 2011 e.e.a. plaatsgevonden. Een mooie dag waar leden / fokkers van PKV Frisia elkaar troffen. Het begin van het showseizoen. Voor een verslag en foto's klik op Jongdierendag 2011

Fokkersochtend bij Jelle Terpstra

Op 13 augustus 2011 organiseerde Jelle Terpstra een fokkersochtend. Een gezellige bijeenkomst van leden van PKV Frisia en PKV Burgum.. Jelle had koffie enz en oud Frisia lid Johannes Lolkama had verhalen. Een gezellige bijeenkomst.
Voor foto's klik fokkersochtend

PKV Frisia op boerendag

Op de laatste zaterdag van juli is traditie getrouw de Boerendag te Wâlterswâld. Het programma van de boerendag was ook dit jaar weer zeer gevarieerd met vele attracties voor jong en oud. Ook PKV Frisia was aanwezig met een stand met kleinvee en informatie.
Voor meer info klik op Boerendag

Geslaagde excursie Het Waddenei & BBQ

Zaterdag middag 11 juni 2011 heeft het bestuur een zomeractiviteit georganiseerd: Een excursie naar het professionele legbpluimveebedrijf van de familie Dijkstra te Hiaure met aansluitend een barbecue bij de fam. Braaksma te Lioessens. Een geslaagd evenement! Voor info en foto's klik op Zomeractiviteit

16 april 2011 PKV Frisia op voorjaarsfair Donia State Stiens

Frisia presenteerde zich op de voorjaarsfair met een informatie stand met een aantal kleindieren. Veel mensen kwamen naar Donia State, een zorgboerderij annex kinderboerderij, waar o.a. een demonstratie met politiehonden werd gegeven. Voor meer info en foto's klik op
Groei & Bloei Voorjaarsfair Donia State

25 maart 2011 Jaarvergadering PKV Frisia bij hotel van der Meer Dokkum

De jaarvergadering van PKV Frisia Dokkum e.o. werd op 25 maart 2011 gehouden. Antje Walsma die sinds 1979 met Alie van der Zee de kaartverkoop voor de jaarlijse Frieslandshow heeft verzorgd, is hiermee in 2010 gestopt. Antje werd door de Frisia voorzitter bedankt en kreeg een cadeau en bloemen aangeboden. Tijdens de jaarvergadering werd een voorstel aangenomen om m.i.v. 2012 de Frieslandshow met 1 dag in te korten en de keuring voor het publiek open te stellen. Keurmeester Gerrit Grooten verzorgde na de pauze een geanimeerde quiz waarin vragen over de kleindierenteelt en besprak een aantal meegebrachte dieren. Al met al een geslaagde bijeenkomst voor de Frisia leden.

Foto's en uitslagen (o.a. verloting) 48e Frieslandshow staan op de site
Kijk op de pagina 48e Frieslandshow

Inschrijving 48e Frieslandshow gesloten
Voor de 48e Frieslandshow zijn 680 dieren ingeschreven. Alle inschrijvers bedankt! We kunnen met dit aantal er ook dit jaar weer een mooie gevarieerde tentoonstelling van maken. Inkooien op dinsdagavond 26 oktober a.s. Show voor publiek open van 28 t/m 30 oktober. Tot ziens op de 48e Frieslandshow!

Geslaagde Clubcompetitie in Harkema
Op 28 september 2010 streden 7 verenigingen van kleinveefokkers om de eer als vereniging de beste collectie dieren te presenteren. Er werden in totaal 67 dieren ingezonden en ingekooid in cafe de Klok te Harkema. Bij de konijnen won Trynwâlden. Bij de hoenders streek Ureterp met de eer. Voor foto's en kort verslag klik op Harkema

's Werelds kleinste kip komt naar de Trimmer
Tijdens de komende Frieslandshow zal de Serama Vereniging Nederland een demonstratiekeuring van 's werelds kleinste kip verzorgen. De diertjes wegen slechts 3 tot 6 ons. Wilt u kennis maken met deze kleine kipjes kom dan naar de Frieslandshow op vrijdag 29 oktober 2010 van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur.
Voor informatie over de Serama's klik op Serama Vereniging Nederland
Meer informatie over de 48e Frieslandshow klik op Frieslandshow

Vraagprogramma's zijn verzonden
De vraagprogramma's voor de 48e Frieslandshow zijn verzonden. Gevraagd worden konijnen, hoenders, dwerghoenders siergevogelte, watervogels, sierduiven en oorspronkelijke duiven. Fokkers die de afgelopen 3 jaar op onze show hebben ingezonden, krijgen automatisch een exemplaar toegestuurd. Heeft u nog geen programma ontvangen? Klik op Frieslandshow en u heeft alle informatie over de 48e Frieslandshow op een rij. Tot ziens op onze 48e Frieslandshow!


Geslaagde jondierendag bij Tuincentrum Mollema
Traditioneel houdt PKV Frisia haar jongdierendag op de 1e zaterdag van september. Zaterdag 4 september 2010 was het weer zover. In tuincentrum Mollema te Dokkum konden we een gedeelte van de kas inrichten als tentoonstellingsruimte. Met veel licht, ruimte en veel belangstellenden was deze jongdierendag zeer geslaagd! Met dank aan Tuincentrum Mollema voor het beschikbaar stellen van een deel van hun winkel/kas. Bedankt! Voor meer info en foto's klik op jongdierendag 2010


Nieuwe locatie Jongdierendag
Na 11 jaar onze jongdierendag in de ligboxenstal van Jan Rietberg te hebben gehouden is hier vorig jaar een einde aangekomen. Helaas, want het was altijd zeer naar genoegen. Op 4 september 1999 was het voor het eerst dat we de keuring van onze jonge dieren bij Rietberg hielden. Op deze dag waren er 67 konijnen en 82 hoenders en dwerghoenders ingeschreven die gekeurd werden door de keurmeesters Spijkerman, van Lune, Oostenbrug en Hijma. In de jaren daarop waren de jongdierendagen ook altijd heel geslaagd. Bij Jan hadden we de ruimte. Voor onze keuring, maar ook voor het randgebeuren hierbij. Tussen de middag uitsmijters bakken in het tanklokaal, met elkaar eten op het voerpad, een borreltje vooraf en af en toe een barbecue als we wat te vieren hadden. Het waren beslist heel gezellige tijden. Maar tijden zijn tijden. Jan heeft een andere bestemming aan de stal gegeven en hier hebben we natuurlijk alle begrip voor. Jan nogmaals bedankt voor je gastvrijheid afgelopen 11 jaar! Gelukkig zijn we erin geslaagd om een uitstekende nieuwe locatie te vinden. Bij Mollema Tuincentrum te Dokkum kunnen we gebruik maken van een heel geschikt gedeelte van de winkel. Een heel mooie plek. De lichtomstandigheid er ideaal. Volop parkeergelegenheid en ook heel belangrijk: een prima plek om onze hobby te promoten. Beslist niet minder dan in Sijbrandahuis maar wel anders. Het "onder ons" karakter van de dag wordt iets minder. We kunnen immers geen uitsmijters in de winkel gaan bakken. Daar tegenover staat dat we onze vereniging goed onder de aandacht van het publiek kunnen brengen. Mollema zal hier zelf ook nog aandacht aan besteden. Als bestuur zijn we heel blij dat we bij Mollema terecht kunnen. We hopen ook dit jaar weer op veel inschrijvingen. Vorig jaar waren dit er 184 van 31 inzenders. Laten we hier dit jaar "overheen" gaan. We zullen het zien. We hopen dat het weer een prima geslaagde dag mag worden!

Frisia's website is vernieuwd.
Regelmatige bezoekers zal het direct opvallen: Frisia's website is vernieuwd. De oude site draaide niet op alle browsers waardoor niet iedereen toegang kon krijgen tot ons digitaal medium. Dit probleem is nu opgelost. Met een nieuwe frisse opzet en uniformiteit in tekst en indeling kunnen we weer jaren vooruit. Het ontwerp is van:
Aanvankelijk was het de bedoeling om per 1 juli 2010 de nieuwe site "in de lucht" te hebben. Dit is niet gelukt omdat er wat aanloopproblemen waren. Ook nu werkt de site nog niet helemaal correct. Komende maanden zal dit verbeteren. Heeft u opmerkingen of verbeterpunten dan horen we dit graag. Wilt u reageren op de site? Mail uw reactie naar:
Webmaster PKV Frisia Dokkum e.o

Geslaagde excursie "it Griene Nest" op 8 mei 2010
Weer eens wat anders: te gast bij het kenniscentrum van Friese rassen. De stichting It Griene Nêst is een combinatie van een zorgboerderij en een kenniscentrum Friese Rassen. Het kenniscentrum richt zich op planten, dieren en fruitrassen die van Friese Oorsprong zijn en die van oudsher een nauwe band met Fryslân hebben. Doel is deze rassen te behouden en waar mogelijk weer een economische betekenis te geven. Van PKV Frisia waren we met een groep van 21 mensen hier te gast en werden deskundig van informatie voorzien over Friese hoenders, Friese paarden, Friese koeien, Friese schapen, Friese honden en Friese planten en vruchtbomen. Een heel mooie excursie! Voor een fotoverslag klik foto's it Griene Nest
Voor meer informatie over "it Griene Nêst" zie de website www.grienenest.nl

Ledenvergadering 19 maart 2010
Vrijdagavond 19 maart 2010 hield PKV Frisia haar ledenvergadering in hotel van der Meer te Dokkum. Na een vlot lopende vergadering, waarin Harm Klok, Siebe de Graaf en Rein Halbersma als bestuurslid met applaus werden herbenoemd, kreeg duivenkeurmeester Willem de Wal het woord. De Wal verzorgde een presentatie over sierduiven. Verzorging, huisvesting e.d. kreeg eerst aandacht waarna de Wal vertelde over de verschillende rassen die eerder op de Frieslandshow zijn ingezonden. Een boeiend verhaal en mooie foto's. Al met al een mooie avond!

21 oktober 2009 Tytsy Willemsma opent 47e Frieslandshow
Tytsy Willemsma, wethouder en loco burgemeester van Dongeradeel, heeft op 21 oktober de 47e Frieslandshow geopend. Op de tentoonstelling zijn ruim 730 kleindieren geshowd. Hoenders groot en kriel, konijnen, cavia's watervogels, duiven en dit jaar ook nieuwe diersoorten zoals de Virginische boomkwartel, Chinese dwergkwartels, lachduiven en de kleinste duif ter wereld de diamantduif. In de Trimmer werd onder belanstgelling van circa 60 mensen de 47e Frieslandshow geopend. Willemsma feliciteerde Frisia met haar 80 jarige bestaan dit jaar en prees de organisatie van de Frieslansshow. Met de voorzitter vindt ook Willemsma dat Frisia met haar Frieslandshow zeker een goede plek moet krijgen als t.z.t de Trimmer mocht verdwijnen. De prijzen van de Frieslandshow werden vervolgens door de wethouder uitgereikt. Bij de konijnen werd Gerrit Walsma te Anjum algemeen kampioen en kampioen van Frisia met een groot Lotharinger ram. Walsma ontving ook de medaille van Kleindierfokkers Nederland én, een hele eer, een legpenning van de commissaris van de koningin in Fryslân. Aan PKV Frisia beschikbaar gesteld i.v.m haar 80 jarig bestaan. Bij de grote hoenders werd E.Ringnia algemeen kampioen met zijn New Hampshire hen. Frisia kampioen in deze categorie werd Ulbe Braaksma met een FryskeGiel Wyt pel. Bij de Dwerghoenders en watervogels werd algemeen kampioen en beste van Frsia Adolf Langhout te Damwoude. Winnaar bij de cavia's R. de Vries en Frisia winnaar M.P. Landheer. Bij de duiven werd S. Kommerie met een Lahore algemeen kampioen en Halbe Sytsma te Lioessens Frisia kampioen met een Nederlandse Schoonheidspostduif.
Bij de jeugdinzenders had G. Dam het beste dier Bij deCavia's was dit P Landheer en bij de dwerghoenders en duiven Feije van der Meer met een Oud Hollandse Capucijn. De NHDB medaille bij de watervogels was voor A. Langhout.

Voor beeldverslag klik op:Foto's en verslag Frieslandshow 2009

Uitslag loterij 2009
Vooraf aan de Frieslandshow zijn er lootjejs verkocht. Tijdens de Frieslandshow heeft de trekking plaatsgevonden. Hieronder de uitslag van de loterij in 2009:

  Prijs Gewonnen door:
1e Tom Tom S. de Graaf, Ternaard
2e Digitale camera Y. Schievink, Drogeham
3e DVD speler M.Jacobs, Wouterswoude
4e Wandvolière P. Wijnsma,Damwoude
5e Koffiezetapparaat A.van der Velde, Nieuw Dordrecht
6e Waterkoker H. Klok, Lioessens
7e Wekkerradio A.Hoekstra, Damwoude
8e Pedicure behandeling S. de Graaf, Ternaard
9e idem A.Meekma, Wier
10e idem A.Hagedoorn, Damwoude

Met dank voor het afnemen van de loten. Geen prijs? Volgend jaar is er opnieuw een loterij dus nieuwe kans!

Aantal inschrijvingen voor Frieslandshow opnieuw in de lift!
Het aantal inschrijvingen voor de komende Frieslandshow van 22 t/m 24 oktober is opnieuw toegenomen. Afgelopen jaren al steeds een geringe stijging . Dit jaar bijna 50 dieren méér waarop het totaal aantal inschrijvingen is uitgekomen op 737 dieren. Alle inzendeers bedankt! We hopen dat we met elkaar weer een heel mooie Frieslandshow mogen beleven! Tot ziens in De Trimmer!

5 september 2009 Jongdierendag

De eerste zaterdag in oktober was het weer jongdierendag bij Frisia. Met 184 inschrijvingen (20 meer dan vorig jaar) was het bestuur best tevreden. De keuring werd uitgevoerd door de keurmeesters SikkeOostenbrug, Piet van Lune en Gerrit Ligtenberg. Foto's en een verslag klik op Jongdierendag 2009

25 juli 2009 PKV Frisia vertegenwoordigd op Boerendag

Jaarlijks worden de paardendagen georganiseerd en gehouden te Wouterswoude. Zaterdag 25 juli werd de zogenaamde Boerendag weer georganiseerd. Deze dag stond weer bol van de activiteiten. Natuurlijk als basis de braderie/vlooienmarkt met meer dan 60 standhouders. Van alles is er weer in de handel, van klompen tot kaas en van computers tot 2e hands boeken. Daarnaast weer vele deelnemers aan de hobby- en ambachtsmarkt met vele demonstraties van ambachtswerk uit vervlogen tijden. Ook PKV Frisia was vertegenwoordigd met een stand. In een tent werden een aantal hoenders, duiven en konijnen geshowd. Geen gebrek aan belangstelling deze zaterdag. Veel mensen kwamen even een kijkje nemen en tijdens de regenbuitjes was het ronduit druk in de tent van Frisia. Ook werd er deze dag weer een hanenkraaiwedstrijd georganiseerd. De wisselbeker ging dit jaar naar een deelnemer uit Damwoude.

Hier de uitslag van het hanenkraaien 2009

1) W. Hansma Wouterswoude 58x

2) J. Wiersma Ternaard 50x

3) D. Postma Driesum 40x

4) A .Langhout Damwoude 39x

5) J. Rietberg Sybrandahûs 25x ( na loting )

Een mooie en gezellige activiteit .Al met al een mooie promotie van onze kleindierensport. De boerendag: Een pracht dag voor jong en oud!

Voor foto's van PKV Frisia tijdens de boerendag klik op de link Boerendag

Wilt u meer info over de paardendagen kijk dan op de site www.paardendagen.nl

 

11 juli 2009 PKV Frisia viert 80 jarig bestaan.

Om het 80 jarig bestaan van onze vereniging te vieren is op 11 juli 2009 een hokbezoek georganiseerd van en door Frisia leden. Een geslaagde en heel gezellige dag. Met zo'n 20 leden zijn we vanaf 9 uur langs eigen leden/fokkers gegaan in de gemeenten Ferwerderadiel, Dantumadiel en Dongeradiel. Gestart werd bij Germ Durk de Vries in Marrum waar koffie werd gedronken. De vereniging kreeg een kado t.w. een mooie vlag met het logo van PKV Frisia. Hier kan de vereniging mee voor de dag komen! Na de koffie op pad en hokbezoeken afgelegd bij Sikke en Fabian Damstra, Jelle Terpstra, Daan Plutschouw ( waar we met elkaar hebben gegeten), vervolgens naar Adolf Langhout, Jaap en Pieteke Poutsma en Lammert en Ulbe Braaksma. Op dit laatste adres werd de dag afgesloten met een barbecue uitstekend georganiseerd door Lammert Braaksma en Halbe Sijtsma. Het weer werkte mee en al met al was het een zeer geslaagde dag! Elders op de site een fotoverslag Iedeereen die heeft meegewerkt deze dag zo goed te laten slagen nogmaals hartelijk dank! Het was Super!

13 maart 2009 Jaarvergadering

Op vrijdag 13 maart 2009 is de jaarvergadering/ledenvergadering gehouden. De avond startte om 20.00 uur in hotel vd Meer te Dokkum waar ongeveer 25 leden aanwezig waren. Tijdens deze vergadering heeft erelid Minne Bouma de Frisia standaard ontvangen voor zijn 50 jarig lidmaatschap.
Bouma is in 1959 lid van Frisia geworden en is jarenlang actief geweest als hobbyfokker en heeft zich intensief ingezet voor de vereniging. In 1967 werd hij penningmeester en bleef dit jarenlang doen. Ook de verzorging van het clubblad "Us Hobby" en ander drukwerk was bij Bouma in goede handen. In 1989 werd hij benoemd tot erelid van Frisia. Uit handen van voorzitter Germ Durk de Vries kreeg Bouma de Frisia standaard overhandigd met de dankzegging voor Bouma's jarenlange inzet.
Het allereerste exemplaar van de Frisia standaard (met inscriptie en logo van de vereniging) werd uitgereikt aan Antje Walsma die zich al 30 jaar actief inzet als vrijwilligster voor de vereniging. Frisia's voorzitter feliciteerde beide jubilarissen en sprak de wens uit hen nog vele jaren bij verenigingsactiviteiten te mogen begroeten. Nieuw in het bestuur van Frisia is benoemd de heer Jilles Leijstra te Dokkum. Met applaus werd Jilles geinstalleerd. Na de pauze verzorgde Roel Schraa, A-keurmeester konijnen, een presentatie met veel tips voor een succesvolle fok. Met levend materiaal (een groot Lotharinger, een Duitse Hangoor en een Middengeel Marter Kleurdwerg) en met veel interactie vanuit de zaal een zeer geslaagde avond. Voor een beeldverslag klik op foto's

 

 

46e Frieslandshow geslaagd

Zaterdagmiddag 25 oktober 2008 is de 46e Frieslandshow afgesloten. Het bestuur is tevreden over het aantal inzendingen en ook over de belangstelling voor de tentoonstelling. Veel mensen wisten de Trimmer te vinden en brachten een bezoek aan de show. . Zaterdagmiddag werden de winnende loten getrokken. De Tom Tom gaat naar Noard Burgum, de digitale camera naar Marum (Gr), de DVD speler naar Leeuwarden en het kippenhok (aangeboden door Dierenverblijven Twijzelerheide) naar Hallum. Voor de uitslag van de verloting en een foto verslag klik op Frieslandshow 2008

46e Frieslandshow geopend

In sporthal De Trimmer in Dokkum is woensdagavond 22 oktober 2008 de 46e Frieslandshow geopend door Sikke Oostenbrug, bestuurslid van de provinciale afdeling Kleindier Liefhebbers Fryslân en van de NHDB. ( Nederlandse Bond van Hoender- dwerghoender- sier en watervogelhouders) Ook wethouder Jacob Appelhof van de gemeente Dongeradeel sprak tijdens de opening. Appelhof sprak zijn waardering uit voor de organisatie en al die mensen die al 46 jaar lang actief zijn om jaarlijks een mooie kleindierenshow neer te zetten. De Frieslandshow, waar dit jaar 690 stuks kleinvee wordt tentoongesteld, wordt jaarlijks in de herfstvakantie georganiseerd door Pluimvee- en konijnenfokkersvereniging PKV Frisia Dokkum e.o. De keuring van de ingezonden dieren heeft woensdag overdag plaatsgevonden waarvan hieronder de uitslagen. De heer Oosterhof reikte de prijzen uit aan de fokkers van de winnende dieren. Tijdens de openingsbijeenkomst woensdagavond waar ongeveer 60 belangstellenden aanwezig waren, werd ook een trouw lid van Frisia in de bloemetjes gezet. De heer Douwe Jongsma uit Brantgum kreeg uit handen van Sikke Oostenbrug de gouden speld van de NHDB uitgereikt. Jongsma is 40 jaar lid van de NHDB Oostenbrug feliciteerde Jongsma met deze mijlpaal en wenste hem toe dat hij nog vele jaren mag genieten van zijn hobby de kleindiersport. Tot en met zaterdag is de Frieslandshow voor het publiek geopend. (10.00-22.00 uur; zaterdag 10.00 tot 15.30 uur)

De prijswinnaars:

Grote hoenders Eigenaar/fokker:
Algemeen kampioen J. Welling, Drachtster Compagnie
Mooiste van PKV Frisia U. Braaksma, Lioessens

Dwerghoenders
Algemeen kampioen & M. van der Bijl, Damwoude
Mooiste van PKV Frisia
Mooiste van jeugdlid Frisia F. van der Meer, Damwoude

Watervogels
Algemeen kampioen & A. Langhout , Damwoude
Mooiste van PKV Frisia

Duiven
Algemeen kampioen J.Bouma, Harlingen
Mooiste van PKV Frisia A.M.E. Pietersen, Dokkum
Mooiste van jeugdlid Frisia F.van der Meer, Damwoude

Oorspronkelijke duiven
Algemeen kampioen D. Jongsma, Brantgum.

Cavia's
Algemeen kampioen & M.P. Landheer, Buitenpost
Mooiste van PKV Frisia&
Mooiste van jeugdlid Frisia P.M. Landheer, Buitenpost

Konijnen
Algemeen kampioen R. Prins, Burgum
Mooiste van PKV Frisia D. Plutschouw, Aalzum
Mooiste van jeugdlid Frisia O.J. Dijkstra, Hallum

Hieronder een foto van de algemeen kampioen konijnen: de Thuringer van R.Prins Burgum

 

Méér inschrijvingen voor 46e Frieslandshow

Voor de komende Frieslandshow zijn 690 dieren ingeschreven. Vorig jaar kwam de teller op 681 dus dit jaar zijn er 9 meer. Hier zijn we als tentoonstellingsbestuur heel tevreden mee. U als inzender dank voor uw inzending We hopen met elkaar een mooie en gezellige Frieslandshow te beleven. Woensdag 22 oktober a.s. om 20.00 uur zal de tentoonstelling worden geopend. Als inzender bent u hierbij van harte uitgenodigd in de kantine van sporthal de Trimmer.

De Frieslandshow is voor het publiek geopend:
donderdag 23 oktober 2008 van 10.00 - 22.00 uur
vrijdag 24 oktober 2008 van 10.00 - 22.00 uur
zaterdag 25 oktober 2008 van 10.00 tot 15.30 uur.

meer info: Frieslandshow 2008

 

Frisia tweede (hoenders) en derde (konijnen) op clubcompetitie Harkema 29 sept.08

Meer foto's? Kijk op Clubcompetitie

 

 

 

Jongdierendag 6 september 2008

Het was weer een geslaagde dag. Jongdierendag 2008 Overdag de keuring en gevolgd door een gezellige barbecue 's avonds. Voor meer informatie en foto's klik op de link: Verslag en foto's Jongdierendag 2008

 

Antwerpse baardkrielhaan van Antje Walsma wint hanenkraaiwedstrijd!

Tijdens de boerendag te Wouterswoude organiseerde PKV Frisia een hanenkraaiwedstrijd. De Antwerpse baardkrielhaan van Antje Walsma kraaide maar liefst 64 keer in een kwartier. Antje won hiermee de wedstrijd en ontving uit handen van Frisia bestuurslid Siebe de Graaf de wisselbeker. Tijdens de boerendag was Frisia vertegenwoordigd met een presentatie van verschillende kleindieren.Aan belangstelling niet te klagen op deze geslaagde dag in Wouterswoude. Voor meer informatie over de boerendag kijk op de site van http://www.paardendagen.nl/

 

Frisia reisje naar Pluimveemuseum Barneveld

Zaterdag 14 juni 2008 was er door PKV Frisia een excursie naar het Pluimveemuseum te Barneveld georganiseerd. Een groep van 11 leden van Frisia nam hieraan deel. Een gezellige en leerzame dag. In het pluimveemuseum is de historie over Nederlands pluimvee en de ontwikkeling van de pluimveehouderij in Nederland in beeld gebracht. Ook zijn er de 20 oude Nederlandse hoenderrassen in de hoendertuin te bewonderen. Het ontstaan en de ontwikkeling van de bedrijfsmatige pluimveehouderij is op een boeiende wijze geëtaleerd maar ook de hobbymatige pluimveehouderij komt hier aan bod. Al met al een mooie excursie.
Voor meer foto's klik op Excursie Barneveld

v.l.n.r. staand Tinus Westerhof, Ulbe Braaksma, Martje Sijtsma, Halbe Sijtsma, Alie van der Zee, Fedde Jacobs, Harm Klok en Germ Durk de Vriesl. Zittend Rein Halbersma(L) en Siebe de Graaf (r)

 

 

Fokkers "Het Raskonijn" Leeuwarden te gast bij PKV Frisia

31 mei 2008 Elf leden van de kleindiervereniging "het Raskonijn"te Leeuwarden waren te gast bij de fokkers van PKV Frisia. Een geanimeeerd treffen van de beide kleindierenvereniging oftewel een mooie dag! Op onderstaande foto in het hok bij Jaap Poutsma te Oosternijkerk.

Elders op de site een foto verslag

v.l.n.r. de heren Wiersma, Poutsma, de Graaf en Sinnema met een blauwe Vlaamse reus van de heer Poutsma.

 

 

Geslaagde jaarvergadering & presentatie

Vrijdagavond 28 maart 2008 was er weer de jaarvergadering van onze PKV Frisia. Maar liefst 12 punten op de agenda en we hadden ons opgelegd deze binnen een uur af te handelen. Waarom zo'n haast? Omdat er namelijk niet alleen werd vergaderd. Na de pauze kwam keurmeester Harm Hoving aan het woord. Met gemak werd ons doel, 9uur klaar met vergaderen, gehaald. Bij het punt bestuursverkiezing werd Sikke Damstra, die zich herkiesbaar had gesteld, met applaus herbenoemd voor een volgende periode van 3 jaar als secretaris & penningmeester. Sytske Vogel was aftredend en had zich niet herkiesbaar gesteld. Vanwege griep kon Sytske helaas niet aanwezig zijn. Sytske bedankt voor jou inzet.
Harm Hoving verzorgde een presentatie met dia's over het broeden en opfok van hoenders. Keurig verzorgd en zeer volledig werden we door Harm bijgespijkerd op het gebied van fokkerij, broeden, opfok enz. van jonge hoenders. Harm kan hier, zegt hij zelf, wel een hele dag over verhalen maar dat was onze bedoeling nu ook weer niet. We hadden met elkaar een gezellige en geslaagde avond. Voor zijn keurige presentatie ontving Harm een cadeaubon en bloemen. Om een uur of elf werd deze geslaagde avond afgesloten. Komt zeker voor herhaling in aanmerking. Dan iets met konijnen? Dat zien we dan later wel.